Tietosuojakäytäntö

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Mind Repression Oy
Y-tunnus: 2147357-9
Sähköposti: info@omamind.fi
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Oma Mind:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö. Tuotteemme tai palvelumme voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolten sivustoille tai palveluihin. Näihin sivustoihin ja palveluihin soveltuvat niiden omat tietosuojakäytännöt.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Nimi: Miska Kankkonen
Yhteystiedot: info@omamind.fi

3. Rekisterin nimi

Oma Mind:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen pääsääntöisenä käyttötarkoituksena on Mind Repression Oy:n ja asiakkaiden välinen asiakassuhde, asiakassuhteen tunnistaminen, yhteydenpito, verkkokurssille osallistuminen ja erilaisten kyselyiden teko. Eritoten henkilötietoja (sähköpostia) käytetään ostotapahtumien seuraamiseen ja vahvistamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus rekisteröityneen henkilön kanssa. Sopimus syntyy, kun henkilö rekisteröityy palvelun käyttäjäksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Tunnistamistiedot: Maksuun liittyvät toimenpiteet: Käyttäjän tekemät muut toimenpiteet:
Rekisterin ulkopuoliset tiedot, joista on hyvä olla tietoinen:

Verkkopalvelimet (esim. Apache, Nginx) keräävät erikseen seuraavat tiedot automaattisesti: On hyvä huomata, että verkkopalvelimen tietoja tai Moodlen automaattisesti keräämiä tietoja, ei käytetä (pois lukien tässä tietosuojaselosteessa kerrotut käyttötarkoitukset) asiakkaiden tunnistamiseen, analysointiin tai käyttäytymisen seuraamiseen. Olemme erikseen ottanut myös pois käytöstä Moodle:n oman sisäisten toimintojen seuraamisen (kts. https://docs.moodle.org/dev/Logging_2). Verkkopalvelujen tietoja voidaan käyttää palvelimen virhetilanteiden selvitykseen tai vihamielisen toiminnan selvittämiseen / estämiseen (esim. DDoS -hyökkäys).

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Asiakastietoja ei luovuteta Oma Mind:n palveluiden tuotantoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta.

Oma Mind käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolien palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta, jolloin Oma Mind varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelyssä. Kolmannet osapuolet voivat vaihtua.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tai niin kauan kuin laki erikseen velvoittaa. Lähtökohtaisesti henkilötietoja säilytetään 6 kuukautta kurssin aloittamisesta tai 1 vuosi rekisteröitymisestä, kumpi ikinä toteutuu aikaisemmin. Säilytysajasta kerrotaan myös osoitteessa https://omamind.fi/admin/tool/dataprivacy/summary.php.

9. Rekisteröidyn oikeudet

9.1. Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot henkilörekisterissä ja saada näistä kopio. Rekisteröidyn tulee lähettää kirjallinen pyyntö Moodle alustan kautta tai osoitteeseen info@omamind.fi. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle verkkoalustan kautta, jollei rekisteröidy pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

9.2. Oikeus tiedon korjaamiseen

Oma Mind huolehtii omien mahdollisuuksien mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Oma Mind oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

9.3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Oma Mind rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

9.4. Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä, silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@omamind.fi.

9.5. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

10. Evästeet

Moodle

Oma Mind -verkkokurssi on rakennettu käyttäen Moodle -verkkoalustaa (https://moodle.org/). Moodle -verkkoalusta luo automaattisesti jokaiselle käyttäjälle MoodleSession -evästeen, jonka avulla verkkoalusta voi tunnistaa käyttäjän. Tämän lisäksi Moodle -verkkoalusta mahdollistaa myös käyttäjän toimintojen seuraamisen (ts. logittamisen), kuten vierailtujen sivujen kirjaamisen ja sivuilla käytetyn ajan seuraamisen. Olemme kuitenkin ottaneet kaikki Moodlen lokitietojen kerääjät pois käytöstä (katso https://docs.moodle.org/dev/Logging_2) suojataksemme kirjautuneiden käyttäjien yksityisyyttä.

Google Analytics

Keräämme tietoa sivuston kävijämääristä markkinoinnin tueksi. Tämä tapahtuu Google Analyticsin avulla ja toteutetaan ainoastaan Oma Mind -verkkokurssin etusivulla (https://omamind.fi). Emme siis kerää tietoa esimerkiksi siitä, miten kurssilla käyttäydytään.

11. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Oma Mind voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Oma Mind suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.